Regulativa

         Uredba o korektivnom koeficijentu,najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka,kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama

         Utvrđuju se korektivni koeficijent, najviše procentualno uvećanje osnovne plate, kriterijumi i merila za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i način obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač R. Srbija,