Donet Pravilnik o načinu i postupku za dobijanje zvanja primarijus

  Donet Pravilnik o načinu i postupku za dobijanje zvanja primarijus

  Lekarska komora Srbije je na svojoj sednici Skupštine LKS u skladu sa članom 189. stav 2 Zakona o zdravstvenoj zaštiti donela Pravilnik o načinu i postupku za dobijanje zvanja primarijus .

  Pravilnikom je propisan način i postupak koji se sprovodi unutar LKS, kojim se predviđa da predlog za dobijanje naziva primarijus može podneti i nadležna Komora.

  Kanditaturu za sticanje naziva primarijus zainteresovani kandidati podnose Ministarstvu zdravlja u skladu sa Pravilnikom koji je propisao Ministar zdravlja, i koji isti na dalje odlučivanje prosleđuje LKS ili SLD u skladu sa željom kanditata.

  Radi ocene da li je  podneta kandidatura u skladu sa propisanim pravilnikom i da li ispunjava formalne uslove za sticanje naziva primarijus, LKS obrazuje komisiju, od 3 člana i koje imenuje UO LKS.  Na 35. sednici UO LKS pod tačkom AD 12 doneta je odluka o formiranju komisije LKS za ispitivanje formalnih uslova za sticanje naziva primarijusa.

  Ukoliko komisija oceni da  podneta kandidatura  ispunjava formalne uslove u skladu sa Pravilnikom za sticanje naziva primarijus, određuje mentora odgovarajuće grane medicine u skladu sa kandidaturom iz redova članova LKS.

  Za mentora se može odrediti lekar specijalista odgovarajuće grane medicine najmanje sa već stečenim nazivom primarijus ili sa akademskom zvanjem docenta ili profesora medicinskog fakulteta.

  Zadatak mentora je da pregleda kantidaturu i podnete stručne i naučne radove iste oceni i da da svoje mišljenje o stručnom aspektu i kvalitetu objavljenih radova, kao i o tome da li kandidat u stručnom pogledu ispunjava uslove za dobijanje naziva Primarijus. Ocenu i mišljenje u pisanoj formi mentor podnosi  u roku od 30 dana od dana imenovanja.

  Ukoliko komisija oceni da kandidatura nije u skladu sa Pravilnikom za sticanje naziva Primarijus i da ne ispunjava formalne uslove, donosi rešenje i istu vraća ministarstvu zdravlja i kandidatu, radi eventualne dopune ili ispravke.

  Nakon ocene mentora da pregledani stručni i naučni radovi kandidata koji svojim kvalitetom zadovoljavaju i dobijanja pozitivne ocene, kandidatura se sa ocenom mentora prosleđuje Posebnom Odboru za stručna pitanja i stručni nadzor LKS.

  PO za stručna pitanja i stručni nadzor LKS na svojoj sednici razmatra kandidaturu i donosi odluku kojom kandidata predlaže Ministarstvu zdravlja za sticanje naziva Primarijus, i svoju odluku prosleđuje UO LKS.

  Predlog se podnosi Ministarstvu Zdravlja nakon verifikacije istog na sednici UO LKS.

  Izvor: LKS