Hronični bol – mehanizmi, dijagnostika i lečenje

  Hronični bol – mehanizmi, dijagnostika i lečenje

  Urednica ove  jedinstvene publikacije na srpskom jeziku, profesor Miroslava Pjević, anesteziolog, pionir medicine bola u Srbiji, okupila je multidisciplinarni tim od 32 pasionirana i ugledna stručnjaka iz oblasti medicine bola sa medicinskih fakulteta i kliničkih ustanova u Novom Sadu, Beogradu, Nišu i iz inostranstva (Hrvatska, Slovenija, Italija, Kanada), koji obradjuju hronični bol kao poseban zdravstveni entitet.

  Kako  bol nije samo senzorni  odgovor, već i afektivni doživljaj, hronični bol prate anksioznost, strah, poremećaj sna, depresija. Pogoršava ili izaziva druge simptome bolesti i oštećuje sve aspekte kvaliteta života. Otuda, hronični bol  ostaje i dalje klinička enigma  i terapijski izazov. Personalizovani  integrisani farmakološki i nefarmakološki pristupi uključuju ne samo otklanjanje bola, već i funkcionalnu (fizičku, psihološku, socijalnu) nadoknadu i poboljšanje kvaliteta života. U tom kontekstu, domene različitih  hroničnih bolnih stanja  u organizaciji Udruženja za istraživanje i tretman  bola Srbije (UITBS) rasvetljavali smo  do sada kroz brojne edukativne skupove i naučne simpozijume. Stalna potreba za sticanjem znanja, kao i uža zdravstvena specijalizacija  iz medicine bola, usmerili su nas  da, udruženi u multidisciplinarni tim autora ovom knjigom predstavimo  mehanizme, dijagnostiku i lečenje najprevalentnijih hroničnih bolnih stanja i integrišemo  znanja iz različitih disciplina  u jedinstvenu sliku o hroničnom bolu. Ovaj tim autora imao je cilj  da svoja znanja i veštine prevede u savremenu kliničku praksu, a sve u korist  pacijenata koji pate zbog bola.

  Knjiga se sastoji iz 40 poglavlja podeljenih u tri odeljka.  Odeljak I, Bazični aspekti hroničnog bola, sadrži osam poglavlja  koja su posvećena evoluciji medicine bola, anatomiji, fiziologiji, mehanizmima hronifikacije bola, epidemiologiji, etici, psihološkim aspektima, proceni i merenju bola. Odeljak II,  Hronična bolna stanja obuhvata seriju od osamnaest poglavlja fokusiranih na mehanizme, dijagnostiku i lečenje (bol povezan sa artritisima, bol u donjem delu leđa i donjim ekstremitetima, glavobolje, hronični bol lica, postherpetička neuralgija, bolna dijabetesna neuropatija, kancerski bol i dr.).  Odeljak III, Terapijski aspekti hroničnog bola sadrži četrnaest poglavlja, koja pored farmakoterapije pružaju dokaze o značaju i drugih terapijskih pristupa i ističu važnost interdidisciplinarne kolaboracije.

  Knjiga je namenjena lekarima na specijalizaciji iz Medicine bola, anesteziolozima, neurolozima, lekarima opšte medicine  i svim lekarima  koji imaju interes da unaprede  razumevanje mehanizama hroničnog bola i poboljšaju njegovo zbrinjavanje, tako da naši  pacijenti dobiju adekvatno otklanjanje  bola.

  Knjiga je izdanje Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, štampana u 300 primeraka i može se po ceni od 2.000,00 dinara nabaviti u knjižari „Solaris“ u Novom Sadu, Sutjeska 2 ili poručiti preko e-mail adrese: [email protected]