Pravilnik o listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

    Ovim pravilnikom utvrđuje se Lista lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Lista lekova odštampana je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

    Interno prečišćen tekst od strane RFZO i objavljen na veb prezentaciji RFZO.

    NAPOMENA: Sve liste lekova (A, A1, B, C, D) možete pregledati na našoj kategoriji „Lekovi“

    Izvor: RFZO