Pravilnik o nomenklaturi usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou

    Ovim pravilnikom utvrđuje se Nomenklatura zdravstvenih usluga koje se obavljaju na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, izuzev laboratorijskih zdravstvenih usluga koje se utvrđuju nomenklaturom laboratorijskih usluga na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

    Za izveštavanje po sistemu DSG se koristi Pravilnik o nomenklaturi usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou, objavljen u Sl. glasniku br. 58 od 04.07.2013.godine. Virtuelno je podeljen na četiri nivoa tako da prvi nivo predstavlja anatomsku regiju, drugi nivo odnosi se na tip procedure, treći nivo na blok, a četvrti nivo na samu proceduru. “Uključuje“: termin obuhvata procedure koje se izvode u sklopu osnovne procedure i ne treba ih posebno šifrirati. “Isključuje“: termin obuhvata procedure koje je potrebno šifrirati posebno.

    Izvor: RFZO