Informacija o aktivnostima koje se odnose na stavljanje novih lekova na listu lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja uz zaključenje posebnih ugovora

  Informacija o aktivnostima koje se odnose na stavljanje novih lekova na listu lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja uz zaključenje posebnih ugovora

  Centralna komisija za lekove, sastavljena od 11 eminentnih stručnjaka iz oblasti medicine, obrazovana Odlukom Upravnog odbora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, na sednici održanoj dana 23.09.2016. godine usvojila je spisak prioritetnih lekova za koje je predloženo Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje da započne pregovore sa nosiocima dozvole za stavljanje leka u promet, u cilju razmatranja mogućnosti za zaključenje posebnih ugovora za te lekove. Navedeni spisak lekova objavljen je na sajtu Republičkog fonda u delu Osigurana Lica-Lekovi- Centralna komisija za lekove.

  Upravni i Nadzorni odbor Republičkog fonda su dana 26.09.2016. godine, obrazovali Komisiju za pregovore sa nosiocima dozvole za stavljanje leka u promet radi zaključenja posebnih ugovora. Zadatak Komisije za pregovore sa nosiocima dozvole za stavljanje leka u promet radi zaključenja posebnih ugovora je da u ime Republičkog fonda, obavi pregovore sa nosiocima dozvole za stavljanje leka u promet, koji su podneli zahteve za stavljanje lekova na Listu lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, po osnovu zaključenja posebnih ugovora i dali ponudu za zaključenje posebnih ugovora u skladu sa definisanim modelima posebnih ugovora. Komisija za pregovore sa nosiocima dozvole za stavljanje leka u promet radi zaključenja posebnih ugovora, će prioritetno pregovarati sa nosiocima dozvole za lek, za lekove koji su odlukom Centralne komisije za lekove definisani kao prioritet.

  Dana 27.09.2016. godine, Komisija za pregovore sa nosiocima dozvole za stavljanje leka u promet radi zaključenja posebnih ugovora, je svim potencijalno zainteresovanim kompanijama dostavila dva modela posebnih ugovora koje je izradila Radna grupa Republičkog fonda za izradu modela posebnih ugovora za stavljanje leka na Listu lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Kako je zadatak Komisije za pregovore sa nosiocima dozvole za stavljanje leka u promet radi zaključenja posebnih ugovora,da prioritetno pregovara sa nosiocima dozvole za lekove sa spiska prioritetnih lekova koji je usvojila Centralna komisija za lekove, Komisija za pregovore sa nosiocima dozvole za stavljanje leka u promet radi zaključenja posebnih ugovora, je istog dana uputila dopis nosiocima dozvole za lekove sa spiska prioritetnih lekova, kojim je dostavila dva modela posebnih ugovora i poziv da u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema dopisa, dostave predlog za lekove iz spiska prioritetnih lekova, u formi dostavljenih modela posebnih ugovora.

  Po dobijanju predloga za zaključenje posebnih ugovora od zainteresovanih nosilaca dozvole, Komisija za pregovore sa nosiocima dozvole za stavljanje leka u promet radi zaključenja posebnih ugovora, će nastaviti dalje aktivnosti i obaviti pregovore sa nosiocima dozvole za lekove iz spiska prioritetnih lekova o uslovima zaključenja posebnih ugovora.Nakon obavljenih pregovora Komisija za pregovore sa nosiocima dozvole za stavljanje leka u promet radi zaključenja posebnih ugovora,će dostaviti izveštaj o rezultatima pregovora Centralnoj komisiji za lekove i Upravnom odboru Republičkog fonda. Na osnovu mišljenja Centralne komisije za lekove, uz saglasnost Upravnog odbora direktor Republičkog fonda će zaključiti posebne ugovore sa nosiocima dozvole za lek.

  Posle zaključenja posebnih ugovora Centralna komisija za lekove će u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05-ispravka, 57/11, 110/12-US, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14-US, 106/15 i 10/16-dr. Zakon) i Pravilnikom o uslovima, kriterijumima, načinu i postupku za stavljanje leka na Listu lekova, izmene i dopune Liste lekova, odnosno za skidanje leka sa Liste lekova („Službeni glasnik RS”, br. 41/14, 125/14 i 48/15) doneti odluku o stavljanju lekova na Listu lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Nakon toga Upravni odbor donosi opšti akt kojim utvrđuje Listu lekova, koji se po sprovedenom zakonom propisanom postupku dobijanja saglasnosti Vlade objavljuje u „Službenom glasniku RS“.

  Napominjemo, da posebni ugovori stupaju na snagu kumulativnim ispunjenjem sledećih uslova: potpisivanjem od strane ovlašćenih lica ugovornih strana i stavljanjem leka na Listu lekova na način i u skladu sa postupkom propisanim Pravilnikom o uslovima, kriterijumima, načinu i postupku za stavljanje leka na Listu lekova, izmene i dopune Liste lekova, odnosno za skidanje leka sa Liste lekova.

  Izvor: RFZO