Pismo zdravstvenim radnicima ACTEMRA (tocilizumab)

  Pismo zdravstvenim radnicima ACTEMRA (tocilizumab)

  Na zvaničnoj stranici Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije pojavila se informacija da predstavništvo Roche d.o.o. Beograd, nosilac dozvole za lek Actemra, u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), obaveštava stručnu javnost o sledećem:

  Sažetak

  • Ozbiljni slučajevi oštećenja jetre izazvani primenom leka, uključujući akutnu insuficijenciju jetre, hepatitis i žuticu, koji u nekim slučajevima zahtevaju transplantaciju jetre, primećeni su kod pacijenata koji su bili na terapiji tocilizumabom. Smatra se da je učestalost ozbiljne hepatotoksičnosti retka.
  • Savetovati pacijente da zatraže hitnu medicinsku pomoć ukoliko primete znake i simptome oštećenja jetre.
  • Kod pacijenata sa reumatološkim indikacijama nivo alanin aminotransferaze (ALT) i aspartat aminotransferaze (AST) treba kontrolisati na svakih 4 do 8 nedelja u prvih 6 meseci terapije, a nakon toga na svakih 12 nedelja.
  • Neophodan je oprez pri razmatranju početka terapije kod pacijenata sa nivoom ALT i AST > 1,5 x iznad gornje granice normale. Ne preporučuje se lečenje kod pacijenata sa povećanim nivoom ALT i AST > 5 x iznad gornje granice normale.
  • Ako se utvrde poremećaji enzima jetre, mogu biti potrebne izmene doze (smanjenje, prekid ili obustava) tocilizumaba. Preporuke za prilagođavanje doze ostaju nepromenjene (mogu se pročitati u odobrenim informacijama o leku).

  Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati OVDE .

  Izvor: ALIMS