Terapijski rezultati nakon supraglotoplastike kod opstruktivne slip-apneje kod dece: metaanaliza

  Terapijski rezultati nakon supraglotoplastike kod opstruktivne slip-apneje kod dece: metaanaliza

  Cilj studije je da se na sveobuhvatan način prikažu promene u parametrima sna i stopa uspešnosti supraglotoplastike za lečenje opstruktivne sleep apnee (OSA) kod dece.

  Protokol studije je  registrovan na PROSPERO (CRD42015027053). Dva autora su zasebno pretraživali baze podataka, uključujući PubMed, MEDLINE, EMBASE i Cochrane Review. Ključne reči su bile:  supraglotoplastika, laringomalacija, OSA, polisomnografija, dete i ljudi. Supraglotoplastika je bila primarni tretman za OSA ili sekundarni tretman za perzistentne bolesti nakon prethodnih operacija. Podgrupne analize su sprovedene za decu kojima je supraglotoplastika primarni i sekundarni tretman za OSA, i za decu sa i bez komorbiditeta.

  Analizirano je 11 studija sa 121 pacijentom (prosečna starost: 3,7 godina; 64% dečaka; prosečna veličina uzorka: 11 pacijenata). Nakon operacije, razlike u srednjim vrednostima između pre i postoperativnih merenja dostigle su  značajno smanjena od 8.9 događaja po satu  u apnea-hipopnea indeksu (AHI) i povećanje od 3.7% u minimalnom zasićenju kiseonikom. Ukupna stopa uspeha je bila 28% prema postoperativnom AHI <1 i 72% prema AHI <5. Deca kojima je supraglotoplastika bila primarni tretman su bila značajno mlađeg uzrasta (0.6 naspram 6.4 godina, p < 0.001) nego ona kojima je bila sekundarni tretman, ali su rezultati bili slični (33% naspram 19% za postoperativni AHI < 1, p= 0.27; 77% naspram 61% za postoperativni AHI < 5, p = 0.233). Osim toga, deca sa komorbiditetom, u poređenju sa onima bez, imala su sličan procenat uspešnosti prema postoperativnom AHI < 1 ( 25 %  naspram 21 %,   p = 0,805 ) i postoperativniom AHI < 5 ( 62 % naspram 84 %, p = 0,166 ).

  Supraglotoplastika je efikasna operacija za redukciju AHI i povećanje minimalnog zasićenja kiseonikom kod dece sa OSA i laringomalacijom. Međutim, potpuno rešavanje OSA nije postignuto u većini slučajeva  i za faktore koji utiču na ishod lečenja kod ove dece potrebne su buduće studije .

  Izvor: International Journal of Pediatric ORL