Prevalenca i kliničke karakteristike neradiografskog aksijalnog spondiloartritisa među pacijentima sa inflamatornim bolom u leđima (multicentrična, multinacionalna studija)

  Prevalenca i kliničke karakteristike neradiografskog aksijalnog spondiloartritisa među pacijentima sa inflamatornim bolom u leđima (multicentrična, multinacionalna studija)

  Pacijenti sa ankilozirajućim spondilitisom (AS), koji po definiciji imaju radiografski sakroileitis, obično imaju simptome 10 godina ili više pre nego što se dijagnostikuje. Ipak, čak i pacijenti bez radiografskog sakroileitisa (npr. neradiografski aksijalni spondiloartritis; nr-akSpA), izveštavaju o značajnom teretu bolesti. Primarni cilj ovog istraživanja je bio da se proceni prevalenca i kliničke karakteristike nr- akSpA kod pacijenata sa inflamatornim bolom u leđima (IBL) u reumatološkim klinikama u velikom broju zemalja širom sveta. Sekundarni cilj je bio da se proceni prevalenca IBL-a kod pacijenata sa hroničnim bolom u donjem delu leđa.

  Podaci su prikupljeni iz 51 reumatološke ambulante iz 19 zemalja u Latinskoj Americi, Africi, Evropi i Aziji. Kako su stalni pacijenti sa hroničnim bolom u donjem delu leđa (N = 2517) primani kod lekara, kliničke istorije pacijenata su procenjivanje kako bi se utvrdilo da li zadovoljavaju nove kriterijume ASAS-a (Assessment of SpondyloArthritis international Society) za IBL.  Dostupna klinička istorija (kao porodična istorija, nivo C-reaktivnog proteina- CRP) onih koji zadovoljavaju kriterijume dokumentovana je u formi prikaza slučaja da bi se utvrdilo da li su ispunili kriterijume za nr- akSpA, AS ili drugi IBL.  Pacijenti kojima je dijagnostikovan nr- akSpA ili AS su izveštavali o merama ishoda kako bi se procenila aktivnost bolesti i funkcionalna ograničenja.

  Ukupno 2517 pacijenata sa sa hroničnim bolom u donjim leđima je identifikovano u svim mestima. Od tog broja, njih 974 (38.70 %) ispunilo je kriterijume za IBL. Od pacijenata sa IBL, 29.10% ispunilo je kriterijume za nr- akSpA, a 53.72 % za AS. Prevalenca  nr- akSpA značajno je varirala u zavisnosti od regiona (p < 0.05), sa najvišom prevalencom u Aziji (36.46 %), a najnižom u Africi (16.02 %). Pacijenti sa nr-akSpA prijavili su srednju vrednost ± SD na skorovima aktivnosti bolesti za ankilozirajući spondilitis (Ankylosing Spondylitis Disease Activity Scores) na osnovu sedimentacije eritrocita (2.62 ± 1.17) i CRP-a (2.52 ± 1.21) ukazujući na visok nivo aktivnosti bolesti (kod pacijenata sa AS su podudarni skorova: 2.97 ± 1.13, odnosno 2.93 ± 1.18). Slično, ukupan skor Bath indeksa aktivnosti bolesti za ankilozirajući spondilitis 4.03 ± 2.23 za pacijente sa nr-akSpA (4.56 ± 2.17 za pacijente sa AS) nagoveštava kontrolu bolesti koja je manja od optimalne.

  Ovi rezultati ukazuju da je u centrima koji su učestvovali u studiji 29% pacijenata sa IBL ispunilo uslove za nr-akSpA i da je 39% pacijenata sa hroničnim bolom u leđima imalo i IBL. Teret bolesti kod nr-akSpA je pozamašan i sličan onom kod AS-a, gde obe grupe pacijenata doživljavaju neadekvatnu kontrolu bolesti. Ovi nalazi ukazuju na potrebu za rano otkrivanje nr-akSpA i iniciranje dostupnih opcija lečenja kako bi se usporila progresija bolesti i poboljšao kvalitet života pacijenata.

  Izvor: BioMed Central