Novine u modernim kliničkim istraživanjima srčane insuficijencije

    Novine u modernim kliničkim istraživanjima srčane insuficijencije

    Srčana insuficijencija je glavni izvor kardiovaskularnog morbiditeta i mortaliteta širom sveta.  Na ovom polju dolazi do stalnog napretka, a sada postoje i višestruke strategije, medicinske i hirurške, kako bi se poboljšali kardiovaskularni ishodi. Potraga za dodatnim patofiziološkim saznanjima i terapijama se nastavlja.

    Noviji nalazi određenih studija naglašavaju nove načine lečenja srčane insuficijencije sa redukovanom ejekcionom frakcijom (HFrEF) sa farmakoterapijom kao što je sakubitril/valsartan i istražuju ulogu antimikrobne terapije kod hronične Šagasove  kardiomiopatije. Uloge suplementacije gvožđem, stimulacije kičmene moždine i genske terapije su procenjivane. Tretman srčane insuficijencije sa očuvanom ejekcionom frakcijom (HFpEF) je pomno proučavan, a diskutovano je i o ulozi nitrata. Razmatrano je i upotreba pumpi za pomoć levoj komori ( left ventricular assist device- LVAD) kod šire populacije pacijenata sa redukovanom ejekcionom frakcijom (HFrEF).

    Ova savremena istraživanja su od veliko značaja. Smanjenje smrtnosti kod osoba sa redukovanom ejekcionom frakcijom (HFrEF) korišćenjem sakubitrila/valsartana i negativni efekti nitrata kod osoba sa očuvanom ejekcionom frakcijom (HfpEF) pružaju nova saznanja. Napredak po pitanju dugotrajne mehaničke potpore cirkulaciji i nefarmakoloških pristupa upravljanja srčanom insuficijencijom proširuje terapijske mogućnosti.

    Izvor: Current Opinion in Cardiology