Posturalna stabilnost kod osteoartritisa kolena i kuka: Analiza povezanosti katastrofiziranja bola sa uverenjima vezanih za izbegavanja straha

  Posturalna stabilnost kod osteoartritisa kolena i kuka: Analiza povezanosti katastrofiziranja bola sa uverenjima vezanih za izbegavanja straha

  Osobe sa osteoartritisom (OA) kolena su u riziku od osećaja nestabilnosti, a ponekad i uganuća. Nestabilnost je povezan sa psihosocijalnom disfunkcijom, poput straha od kretanja, i narušenim fizičkim funkcionisanjem. Visok stepen straha od kretanja je u pozitivnoj korelaciji sa izbegavanjem kod drugih stanja.

  Cilj

  Da se proceni odnos između posturalne stabilnosti, katastrofiziranja stepena bola i uverenja vezanih za izbegavanje straha kod osoba sa OA kolena i kuka.

  Dizajn

  Deskriptivni, studija poprečnog preseka. Studija sprovedena u četiri doma zdravlja.

  Subjekti

  Osamdeset subjekata sa OA kolena ili kombinovanim OA kolena i kuka.

  Intervencije

  Nisu primenljive.

  Instrumenti

  Posturalna stabilnost je procenjena pomoću Višesmernog funkcionalnog testa dosega (Multi-Directional Functional Reach Test, MDFRT) i baterije samoizveštaja za procenu sledećih aspekata: katastrofiziranje bola (Pain Catastrophizing Scale), uverenja vezanih za strah-izbegavanje (Tampa Scale for Kinesiophobia, TSK-11 i Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire), bola (vizuelna analogna skala), invaliditeta (Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index, WOMAC) i samoefikasnosti (Chronic Pain Self-Efficacy Scale, CPSS).

  Rezultati

  Analiza korelacije je pokazala da su rezultati na MDFRT negativno povezani sa rezultatima na TSK- 11 za izbegavanje aktivnosti (r = −0.54; P < .001) i pozitivno povezani sa rezultatima na CPSS za suočavanje (r = 0.59; P < .001). Rezultati za MDFRT za desnu stranu i ukupni WOMAC su u negativnoj korelaciji (r = −0.61, P <.001). Rezultati za MDFRT za levu stranu su pozitivno povezani sa CPSS rezultatima za suočavanje (r = 0.64, P < .001). Rezultati za MDFRT za napred su predviđeni CPSS i TSK-11 skorovima (28,9% varijanse), kao i izbegavanjem aktivnosti, izbegavanjem fizičke aktivnosti, bespomoćnošću (34,7% varijanse), i CPSS suočavanjem sa bolom (34,3% varijanse).

  Zaključak

  Ovi rezultati ukazuju da su katastrofiziranje stepena bola i uverenja vezanih za izbegavanje straha u vezi sa posturalnom stabilnosti ispitanika sa OA kolena i kuka. Posturalna stabilnost je u negativnoj korelaciji sa katastrofiziranjem bola i TSK izbegavanjem aktivnosti. Prema tome, na osnovu ovih rezultata,  trebalo bi uzeti u obzir psihosocijalne faktore pri proceni i lečenju pacijenata sa OA kuka i kolena.

  Izvor: PMR Journal