Efikasnost metotreksat injekcija kod benignih cisti na jajnicima

  Efikasnost metotreksat injekcija kod benignih cisti na jajnicima

  Ciste na jajnicima se često javljaju kod žena tokom njihovog života i obuhvataju tri glavne vrste: funkcionalne, benigne ili maligne, od kojih su benigne najčešće. Imaju promenljivu kliničku manifestaciju i uglavnom budu otkrivene slučajno tokom ultrazvučnog pregleda. Većina cisti ne pravi smetnja, a neke funkcionalne ciste mogu brzo da se povuku primenom kombinovanih kontraceptivnih pilula. Među zdravim ženama, kod 6% se utvrdi da imaju adneksalne mase, od kojih su 90% cistične lezije, koje se onda uglavnom tretiraju laparoskopijom ili laparotomijom.

  Komplikacije mogu biti  uvijanje, krvarenja ili rupture ako su veće od 5 cm u prečniku, a uklanjanje se savetuje kako bi se  izbegle ove komplikacije. Operacija može predstavljati nesvrsishodno lečenje kod nekih pacijenata, a rizici mogu prevagnuti nad prednostima. Mnogi istraživači su sugerisali ultrazvukom vođenu aspiraciju, sa citološkom evaluacijom izvađene tečnosti, iako su rezultati kontradiktorni, sa stopom izlečenja u opsegu od 30% do 80%.

  Ultrazvukom vođena aspiracija je brz i siguran postupak sa niskom stopom komplikacija i dobra alternativa umesto operacije, kojom se može izbeći rizik od laparoskopije i komplikacije laparotomije. Metotreksat injekcije se često koriste u ginekološkoj praksi u kombinaciji sa ultrazvukom vođenom aspiracijom.

  U ovu studiju je uključeno 50 pacijentkinja raspoređenih u 2 grupe: njih 25 su bile podvrgnute samo aspiraciji vođenom  transvaginalnim ultrazvukom (kontrolna grupa), a njih 25 je pored toga  primilo in situ metotreksat injekciju (studijska grupa).

  Svima je uzeta detaljna istorija, urađen je pregled, kompletna krvna slika, test bubrežne funkcije, test funkcije jetre i CA-125. Transvaginalni ultrazvuk je urađen da bi se potvrdila dijagnozu i isključili slučajevi sa sumnjivim malignim ultrazvučnim kriterijumima.

  Rezultati su pokazali da ne postoji statistički značajna razlika između grupa po pitanju starosti (p=0.125), graviditeta (p =0,468), pariteta (p= 0,555), BMI (p= 0.999) i nivoa CA-125 (p=0.975). Menstrualni poremećaji su najčešće tegobe u obe grupe (12 (48%)),  kao i neplodnost i abdominalni bol 13 (52%).

  Nije bilo razlike u veličini cisti (p= 0.569), u zapremini aspirirane tečnosti (p = 0.59), a trajanje operacije je bilo skoro skoro isti (16.04 ± 2.507 u kontrolnoj,16.28 ± 3.78 u studijskoj, p= 0.999).

  Ponovno pojavljivanje cisti nakon 6 meseci praćenja, dogodilo se kod 4 od 25 žena (16,0%) u kontrolnoj grupi, a 0.0% studijskoj grupi (P=0,037).

  Samo 7 žena od 25 je imalo želju za buduću trudnoću u u kontrolnoj grupi i  njih 4 su zatrudnele u roku od šest meseci, dok je šest žena od 25 u studijskoj grupi imalo tu želju i sve su zatrudnele u roku od šest meseci. Statistička analiza ne pokazuje značajne razlike između dve grupe.

  Može se zaključiti da je ultrazvukom vođena aspiracija u kombinaciji sa in situ metotreksat injekcijom jednostavan, neinvazivan, bezbedan i efikasan način lečenju odabranih slučajeva cisti na jajnicima bez dokaza maligniteta.

  Izvor: Open Journal of Obstetrics and Gynecology