Vodič za dijagnostikovanje i lečenje karcinoma ovarijuma

    Nacionalni vodič dobre kliničke prakse
    Karcinom ovarijuma
    Klinički vodič 25/13 Beograd, 2013.

    Izradila Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča dobre kliničke prakse.