Postmenopauzalno krvarenje i promena menstrualnog ciklusa nakon upotrebe kortikosteroida

  Postmenopauzalno krvarenje i promena menstrualnog ciklusa nakon upotrebe kortikosteroida

  Gubitak krvi posle menopauze je veoma čest problem kod žena i može imati više uzroka, a karcinom endometrijuma je najozbiljniji. U velikoj skandinavskoj studiji, varijacija starosno specifične incidence postmenopauzalnog gubitka krvi kreće se od 14,6 na 1000 (CI 10.1 – 20.3) kod žena mlađih od 50 godina, do 1,7 na 1000 (CI 1.1 – 2.6) kod žena preko 80 godina. S druge strane, rizik da je taj gubitak krvi uslovljen karcinomom endometrijuma je manji od 1% kod žena ispod 50 godina starosti, ali raste do 24% kod žena starijih od 80.

  U prethodnim studijama pokazano je da se postmenopauzalni gubitak krvi može javiti nakon prethodnog davanja kortikosteroida, kao i da kortikosteroidi mogu uticati na menstrualni ciklus. S obzirom da ovaj lek široko koriste različiti lekari za sve vrste bolnih ili upalnih stanja, cilj studije je da se utvrdi da li postoji veza između primene kortikosteroida i pojave postmenopauzalnog krvarenja. Takođe su autori želeli da utvrde da li kortikosteroidi mogu da izazovu nepravilnosti u prethodno redovnom menstrualnom ciklusu i zbog toga je urađena prospektivna kohortna studija u koju su uključene žene koje su dobile jednu dozu kortikosteroida u odeljenju anesteziologije, kao terapiju za bol.

  Napravljene su dve grupe na osnovu njihovog pre- i postmenopauzalnog statusa. Prvi upitnik je poslat dve nedelje posle primene kortikosteroida. Prikupljene su  osnovne informacije (npr starost, težina, pušenje, komorbiditet) i podaci o vaginalnom gubitku krvi. Drugi upitnik je poslat šest nedelja nakon primene kortikosteroida gde su prikupljeni podaci o gubitku krvi i promeni  lekova. Proverena je  medicinska evidencija o endometrijalnom uzorku i izveštaju histopatologije kod žena koje su prijavile vaginalni gubitak krvi.

  Kriterijumi uključivanja su: žene pre menopauze sa regularnim menstrualnim ciklusima (ciklus 25 – 35 dana tokom najmanje 6 meseci), žene u postmenopauzi sa najmanje godinu dana bez menstrualnog krvarenja pre intervencije sa kortikosteroidima. Kriterijumi za isključivanje su: mlađe od 18 godina, nemaju pristup računaru, nepravilni menstrualni ciklusi, upotreba hormonske terapije, poznati poremećaj krvarenja, istorija histerektomije ili ablacije endometrijuma ili poznate endokrinološke bolesti. U studiju je uključeno 209 žena, ali je njih 145 (69.3%) popunilo oba upitnika.

  Kod žena u premenopauzi (n = 62), obrazac krvarenja promenjen je kod 22 žene (35,5%) posle 2 nedelje i kod 37 žena (59,7%) nakon 6 nedelja (p <0.05). Kod žena u postmenopauzi (n = 83) vaginalni gubitak krvi je prijavljen kod 6 (7.2%) žena nakon 2 nedelje i kod 9 (10,8%) žena nakon 6 nedelja (p = 0,31). Međutim, nakon regresione analize nisu pronađene nikakve značajne razlike u individualnim varijablama (pušenje, BMI i paritet).

  U samo jednom slučaju je uzet uzorak endometrijuma i nije bilo histopatoloških promena tkiva. Kod ostalih žena koje su imale gubitak krvi u postmenopauzi, uzorci nisu uzimani, uglavnom jer nisu primećena abnormalna zadebljanja endometrijuma.

  Zaključuje se da se  nakon primene kortikosteroida kod žena u postmenopauzi može očekivati krvarenje, verovatno zbog pada androstendiona. Kod žena u premenopauzi se može primetiti pomena u menstrualnom ciklusu. Ipak, obzirom da je postmenopauzalni gubitak krvi takođe rani znak ginekološkog maligniteta, verujemo da sve žene sa ovim poblemom treba uputiti ginekologu.

  Izvor: Open Journal of Obstetrics and Gynecology