Pismo zdravstvenim radnicima o mogućem povećanom riziku od rekurentnih trombotičkih događaja

  Pismo zdravstvenim radnicima o mogućem povećanom riziku od rekurentnih trombotičkih događaja

  Na zvaničnoj stranici Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije pojavila se informacija da kompanije Bayer d.o.o, Boehringer Ingelheim Serbia d.o.o Beograd i Pfizer SRB d.o.o. Beograd, u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), žele da vas obaveste o sledećem:

  Sažetak

  • Kod pacijenata sa dijagnostikovanim antifosfolipidnim sindromom koji imaju trombozu u anamnezi, primena rivaroksabana je povezana sa povećanim rizikom od rekurentnih trombotičkih događaja, u poređenju sa varfarinom. Drugi direktni oralni antikoagulansi (apiksaban, edoksaban i dabigatraneteksilat) mogu biti povezani sa slično povećanim rizikom od rekurentnih trombotičkih događaja, u poređenju sa antagonistima vitamina K, kao što je varfarin.
  Ne preporučuje se primena direktnih oralnih antikoagulanasa kod pacijenata sa antifosfolipidnim sindromom, posebno kod visokorizičnih pacijenata (pacijenti kod kojih su pozitivna sva tri antifosfolipidna testa – lupus antikoagulans, antikardiolipinska antitela i anti-beta 2 glikoprotein I antitela).
  • Razmotrite da li je nastavak terapije direktnim oralnim antikoagulansima za prevenciju tromboembolijskih događaja odgovarajući za pacijente sa antifosfolipidnim sindromom, posebno one visokorizične, i razmotrite prelazak na terapiju antagonistima vitamina K.

  Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovde .

  Izvor: ALIMS