Korisnost spektralne kompjuterizovane tomografije pri proceni aktivnosti Kronove bolesti

  Korisnost spektralne kompjuterizovane tomografije pri proceni aktivnosti Kronove bolesti

  Kronova bolest (KB) je inflamatorno obljenje creva nepoznate etiologije. Zbog strategija lečenja, bitna je evaluacija njenog proširenja i aktivnosti, a ta procena uglavnom zavisi od endoskopije. Međutim, ponekad je kompletan pregled teško izvršiti endoskopijom zbog suženja creva, a treba razmotriti i rizike endoskopije, kao što su perforacija i nelagodnost. Alternativni izbori su kompjuterizovana tomografija (CT) i magnetna rezonanca (MRI). MRI dugo traje i u nekim zemljama je nedostupan, dok je CT brz i široko dostupan.

  Nedavno je uveden spektralni CT, novi režim CT skeniranja, koji može poboljšati detekciju lezija i poboljšati kvalitet slike. Koristi X zrake dualne energije, nastale brzim promenama visoke i niske energije. Sve se više ispituje njegova klinička vrednost,  uključujići diferencijaciju tiroidnih nodusa, detekcija insulinoma i karakteristika lezija na jetri. Do sada se ni jedna studija nije fokusirala na primenu spektralnog CT u proceni KB. Cilj ove studije je da se proceni aktivnost KB uz pomoć spektralnog CT i napravi poređenje sa konvencionalnim CT.

  Pedeset pacijenata sa KB podvrgnuto je  ileokolonoskopiji i sprektralnom CT skeniranju, a uzet im je i uzorak krvi radi analize koncetracije C-reaktivnog proteina. Klinička aktivnost pacijenata sa KB procenjena je Harvey–Bradshaw Indeksom (HBI).

  Endoskopska težina KB procenjena je Jednostavnim endoskopskim bodovnim sistemom za KB (Simple Endoscopic Score for Crohn’s Disease-SES-CD). Varijable SES-CD uključuju prisustvo ulkusa, ulceriranu površinu, zahvaćenu površinu, pristustvo stenoza i broj zahvaćenih segmenata. Endoskopske lezije klasifikovane su u 3 kategorije:  1) odsustvo lezije; 2) blage lezije: inflamatorne lezije bez ulceracije, poput edema, eritema ili pseudopolipi; 3) teške lezije: površne ili duboke ulceracije, praćene stenozama ili fistulama.

  Pre CT pregleda, pacijenti su postili 8h  i uzeli su 2000 ml rastvora PEG za pripremu creva, ali  i dodatnih 1000 ml 45 minuta pre skeniranja, a neposredno pred sam pregled im je dato  20 mg anisodamina intravenozno. Pacijenti su primala jodirano nejonsko kontrastno sredstvo (lopamidol, 370 mg / ml; Šangaj Bracco Sine Pharmaceutical, Kina) sa stopom od 4 ml/sekund i 1,5 ml/kg telesne težine.

  Dva iskusna radiologa pregledala su konvencionalne polihromatske, monohromatske i slike dekompozicije. Nisu imali informacije o pacijentu, lokacijii lezija i rezultatima endoskopije. Spektralni CT snimci su analizirani sa GSI Viewer software 4.4 (GE Healthcare, Waukesha, Wisconsin). Izmerena koncentracija joda podeljena koncetracijom joda u arteriji je normalizovana koncentracija joda (NIC), korištena sa ciljem minimiziranja razlika kod pacijenata, vremena skeniranja i koncentracije joda. Nagib HU krive (λHU), koji predstavlja koeficijent slabljenja X-zraka na različitim nivoima energije, izračunat je pomoću sledeće formule:

  λHU = (HU40keV − HU100keV)/60

  Uspostavljena je logistička regresija na osnovu konvencionalnih i spektralnih parametara, kako bi se procenila aktivnost creva i težina bolesti. Poređene su ROC krive.

  Rezultati su pokazali da su se hipertrofija zida creva, ulceri na CT snimcima, „comb sign“ (karakteristični znak hiperemije), debljina crevnog zida, normalizovana koncentracija joda (NIC) i nagib HU krive (λHU) značajno povećali (p < 0.01) sa endoskopskom težinom KB. U predviđanju aktivnosti creva, spektralni CT pokazao je  veću preciznost (99.6% u odnosu na 94,7%), osetljivost (99,1% u odnosu na 93,4%) i specifičnost (99.9% u odnosu na 94,4%) nego konvencionalni CT. U predviđanju težine, spektralni CT je imao veću preciznost (96,5% u odnosu na 91,9%), osetljivost (96,5% u odnosu na 92,1%) i specifičnost (95.8% u odnosu na 89,8%) u odnosu na konvencionalni CT. Osim toga, NIC i λHU su značajno povezani sa SES-CD, ali njihova korelacija sa C-reaktivnim proteinom (r = 0,578 i r = 0,513; oba p <0,01) i Harvey-Bradshaw Index (r = 0,545 i r = 0,522; oba p <0,01) je umerena.

  Dakle, u poređenju sa konvencionalnim CT, spektralni CT imao je veću preciznost u evaluaciji crevne aktivnosti i težine KB i može biti alternativni izbor u proceni KB.

  Izvor: Therapeutic Advances in Gastroenterology