Efekti antibiotika na kolonizaciju otitis patogena u nazofarinksu na individualnom nivou

  Efekti antibiotika na kolonizaciju otitis patogena u nazofarinksu na individualnom nivou

  Uvod

  Iako postoje dokazi o povezanosti između upotrebe antibiotika i otpornih bakterija na nivou populacije, odnos na individualnom nivou je slabije proučen, naročito po pitanju nazofaringealne kolonizacije. Stoga smo analizirali ovu povezanost, koristeći podatke iz pomno praćene kohorte dece koja učestvuju u studiji vakcinacije.

  Metod

  Sto devetoro dece sa  ranim početkom akutne otitis medie (AOM) su nasumično raspoređena u grupu za sedmovalentnu pneumokoknu konjugovanu vakcinu (PCV7) ili u grupu bez vakcinacije. Oni su praćeni tokom tri godine na zakazanim sastancima, kao i prilikom poseta usled bolesti. Kulture nazofarinksa su pribavljene pri svakoj poseti. Lečenje antibioticima je beleženo, kao i faktori rizika za AOM, uključujući braću i sestre, kratko dojenje i pušenje roditelja. Podaci su uključeni u Cox regresioni model, a nalazi Streptococcus pneumoniae i Haemophilus influenzae sa smanjenom osetljivošću na penicilin grupu bili su povezani sa prethodnom upotrebom antibiotika.

  Rezultati

  Postoje dokazi o povezanosti između količine ranije konzumiranih beta-laktama i kolonizacije sa H. influenzae negativne na β-laktamazu i otporne na ampicilin (BLNAR) (RR 1.21; 95% CI 1.03–1.43; p = 0.03), kao i sa lekom koji se najčešće propisuje, amoksicilinom (RR 1.39; 95% CI 1.09–1.76; p = 0.01). Nije bilo dokaza o vezi između upotrebe antibiotika i betalaktamaze koja proizvodi H. influenzae i S. pneumoniae sa smanjenom osetljivošću na penicilin. Pored toga, nije bilo dokaza o povezanosti između otpornih bakterija i AOM faktora rizika ili PCV7.

  Zaključak

  U ovoj podgrupi dece, od kojih je većini dato nekoliko terapija antibiotika u ranom detinjstvu, postoje dokazi o povezanosti između beta laktama/upotrebe amoksicilina i nazofaringealne kolonizacije sa BLNAR sojevima, bakterije čija se prevalenca povećala tokom poslednjih 10-15 godina i koja se izuzetno teško leči oralnim antibioticima.

  Izvor: IJPORL