Cerebralna venska tromboza

  • Datum: 20190723
  • Kategorija: Stručni sastanci
  • Evidencioni broj: A-1-1058/19
  • Organizator: KCV, Klinika za neurologiju
  • Adresa organizatora: Hajduk Veljkova 1-9, 21000 Novi Sad
  • E-mail adresa: [email protected]
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Novi Sad
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 50
  • Predavači: prof. dr Mirjana Jovićević, dr Kristina Klem Jelić
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena: