Validacija Cefazolina kao inicijalnog antibiotika za prvu infekciju gonjeg urinarnog trakta kod dece

    Validacija Cefazolina kao inicijalnog antibiotika za prvu infekciju gonjeg urinarnog trakta kod dece

    Da bi potvrdili pravila pri davanju Cefazolina (CEZ) kao antibiotika prve linije kod dece koja su hospitalizovana usled njihove prve febrilne infekcije urinarnog trakta (UTI), procenili smo mikrobnu osetljivost na CEZ i efikasnost CEZ-a. Sedamdeset petoro dece sa febrilnom UTI je lečeno sa CEZ. Prelazak sa CEZ-a nije bio potreban kod 84% pacijenata. Medijana trajanja groznice, prevalenca bakterijemije, prevalenca UTI izazvana beta-laktamazom proširenog spektra (ESBL)- produkujući Escherichia coli i medijane trajanja hospitalizacije su bile značajno veće kod CEZ- neefektivne grupe. Rizici od vezikouretralnog refluksa, indikacija za operaciju i ožiljka na bubregu nisu povećani čak i kada je CEZ neefikasan kao antibiotik prve linije. CEZ je efikasan u više od 80% pedijatrijskih pacijenata sa njihovom prvom febrilnom UTI, ali treba ga zameniti odgovarajućim antibioticima imajući u obzir sepsu ili ESBL proizvodnju Enterobacteriaceae patogena, kada se temperatura ne poboljša u roku od 72 sata.

    Izvor: Global Pediatric Health