Profesionalna odgovornost lekara – pojašnjenje Ugovora o osiguranju

  Profesionalna odgovornost lekara – pojašnjenje Ugovora o osiguranju

  Lekarska komora Srbije je izdala obaveštenje da je osigurala sve svoje licencirane članove.

  Suma osiguranja je 12,240 eura po osiguranom slučaju. Ukupni godišnji maksimum po jednom lekaru iz više štetnih događaja je 20,000 eura. Predmet osiguranja je građansko pravna odgovornost lekara (zakonska)  odgovornost osiguranika za štete nastale usled smrti, povrede tela ili zdravlja trećih licakoje su nastale kao posledica profesionalne greške lekara usled vršenja svoje delatnosti.

  Osigurani slučaj je profesionalna greška, nesavestan ili nestručan postupak, odnosno propust lekara a koja je u suprotnosti sa aktuelnim propisima i standardima medicinske struke i čija je direktna posledica nepovoljan ishod po zdravlje trećeg lica.

  Osiguranik je u obavezi da u roku od tri dana od saznanja da je eventualno nastupio štetni događaj koji može prouzrokovati odštetni zahtev obavesti osiguravača.

  Osiguranje pokriva štetne događaje za koje se ustanovi da su nastali u periodu trajanja ugovora o osiguranju.

  Detaljnije informacije i pojašnjenje možete pročitati OVDE.

  Izvor: LKS