Pilot studija biomehaničke podijatrijske procene pacijenata sa sistemskom sklerozom

  Pilot studija biomehaničke podijatrijske procene pacijenata sa sistemskom sklerozom

  Sistemska skleroza (SSc) ili sklerodermija je autoimuna reumatska bolest koju karakterišu vaskulopatija, imuno aktivacija sa proizvodnjom autoantitela i promenama u imunskim ćelijama i disfukcija fibroblasta.

  Fibroza kože i hipoksično okruženje kompromituju mehaničke i biološke osobine kože kod bolesnika sa SSc, izazivajući nestabilnost strukture kolagena. Osim toga, vaskulopatija, fibroza kože i kalcinoza su faktori koji doprinose razvoju ulceracije stopala koja kod SSc može da traje duže vreme, pa čak i dovesti do amputacije.

  Kada je upitanju SSc, u studijama su uglavnom ispitivani problemi na rukama, dok su stopala zanemarivana. Nedostaju studije o podijatrijskim problemima u vezi sa SSc, a i podaci koji procenjuju biomehaničke promene stopala iako se problemi sa stopalima javljaju kod većine bolesnika. Zbog toga je cilj ove pilot studije bio da se procene podijatrijski problemi u italijanskoj kohorti pacijenata sa SSc ocenjivanjem primljene podijatrijske nege, bola u stopalu, invaliditeta i biomehaničkih deformiteta stopala.

  U studiju je uključeno 25 pacijentkinja sa SSc, prosečne starosti 66.68±11.54, sa trajanjem bolesti 18.28 ± 16.62 meseca. Sve su procenje sa sledećim merama: standardna nega za osobe sa muskuloskeletnim zdravstvenim problemima stopala: alati revizije, Indeks funkcije stopala  (Foot Function Index- FFI), procena stopala sa i bez opterećenja (Indeks posture stopala (Foot Posture Index- FPI) i ciklus hoda), Upitnik za procenu zdravlja (Health Assessment Questionnaire-HAQ) i Upitnik medicinskh ishoda – kratka forma 36 (Medical Outcomes Survey Short Form 36-SF-36).

  Rezultati su pokazali da je samo 7 (28%) pacijentkinja  imalo specifičnu podijatrisku procenu i lečenje: ni jedna nije dobila  zdravstvenu procenu stopala u prvih 6 meseci od dijagnoze bolesti. Jedna pacijentkinja (4%)  dobija procenu stopala svake godine; jedna pacijentkinja (4%) je dobila konkretne informacije o bolesti, a njih 5 (20%) su dobile informacije o prednostima korišćenja prilagođene obuće i uložaka.

  Vrednosti bola, invalidnosti i ograničenja aktivnosti zabeleženih u FFI su 4,7 ± 5,1, 5,1 ± 3,2 i 3,2 ± 3,1 (M ± DS). Procena stopala bez opterećenja pokazala je varus stražnjeg dela stopala kod  64% pacijenata, varus prednjeg dela stopala kod 42% i kod 6% valgus prednjeg dela stopala. Procena stopala sa opterećenjem sa FPI pokazala je da  38% pacijenata ima normalno stopalo, 20% ima pronaciju stopala, 34% ima visoku pronaciju ukupnog držanja stopala, 4% ima supinaciju, a još 4% ima visoku supinaciju ukupnog držanja stopala. Analiza hoda pokazuje da 64% pacijenata ima kontakt petne kosti u inverziji, a  36% u everzija. U međufazi hoda (oslonac samo na to stopalo) 78% ima stopalo u pronaciji i 22% u supinaciji, a u završnoj fazi kod 12% pri odizanju stopalo je  u supinaciji, a kod 88% u pronaciji. HAQ rezultat je 1.13 ± 0.80, SFI i SMI skale SF-36 imaju skor 32.38 ± 10.65 i 38.67 ± 11.40.

  Rezultati pokazuju da su podijatrijski problemi kod pacijenata sa SSc česti i ozbiljni, ali da su procena i lečenje neadekvatni. Informacije o zdravstvenim problemima vezanim za stopala treba unaprediti kako bi se pacijenti osposobili da sami upravljaju problemima niskog rizika i kako bi im se pomoglo da identifikuju probleme visokog rizika koji zahtevaju specijalizovanu negu.

  Izvor: European Journal of Rheumatology