Psihijatrijsko-psihološki aspekti somatskih poremećaja

  • Datum: 20190501
  • Kategorija: Kongresi i simpozijumi
  • Evidencioni broj: A-1-2783/18
  • Organizator: KCS, Klinika za psihijatriju
  • Adresa organizatora: Pasterova 2, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: sterenvicentic@gmail.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 120
  • Predavači: prof. dr Ljubica Leposavić, prof. dr Gordana Nikolić Balkoski, prim. dr sci. med. dr Žana Stanković, prim. dr Dubravka Britvić, dr sci. med. dr Vesna Ranđić Avakumović, ass. dr sci. med. dr Andrej Ilanković, dr sci. med. dr Sreten Vićentić
  • Vrsta edukacije: Nacionalni simpozijum
  • Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
  • Trajanje u satima: 6 sati 45 min
  • Broj bodova za predavača: 8
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 4
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju: 7
  • Broj bodova za poster prezentaciju: 5
  • Napomena: